انتخاب در نوع پرداخت حق الزحمه


انتخاب پرداخت نوع دستمزد مجموعه ما بر مبنای انتخاب شما می باشد. ما مبنای کاری خویش را بر دریافت حق الزحمه به صورت ثابت، متغیرو یا ترکیبی از هر دو روش می باشد و حق انتخاب بر عهده شما می باشد.